Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

o egzaminach

OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINACH EKSTERNISTYCZNYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz U nr 80, poz. 542) egzaminy eksternistyczne są częścią zewnętrznego systemu egzaminowania. Przygotowują i przeprowadzają je Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).

Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz U z 17 lutego 2012 r, poz. 188), które weszło w życie dnia 1 września 2012 r.

Egzaminy eksternistyczne przeznaczone są dla osób dorosłych, które decydują się na samodzielne przygotowanie do egzaminów.

W trybie eksternistycznym można uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, a od roku 2013 również zasadniczej szkoły zawodowej. Uwaga: Do egzaminu maturalnego można przystąpić dopiero po uzyskaniu świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami.

Sesje egzaminacyjne organizowane są dwa razy w roku: 

 • w sesji jesiennej od 1 do 31 października 
 • w sesji zimowej od 1 do ostatniego dnia lutego. 


Egzaminy eksternistyczne z danego zakresu i przedmiotu odbywają się w całym kraju w tym samym czasie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Miejsca przeprowadzania egzaminów wyznaczają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Arkusze egzaminacyjne dla zdających dany przedmiot są jednakowe w całym kraju.

Prace egzaminacyjne zdających są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów. Każdy test oceniany jest w skali stopni szkolnych, stąd można otrzymać oceny od niedostatecznej po celującą.

Lista przedmiotów, które obowiązują na egzaminach eksternistycznych 

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM*

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

 Język polski
 Język obcy:
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
 Historia i społeczeństwo
 Przyroda
 Matematyka
 Informatyka
 Język polski
 Język obcy:
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
 Historia
 WOS
 Bioligia
 Geografia
 Chemia
 Fizyka
 Matematyka
 Informatyka
 Język polski
 Język obcy:
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
 Historia
 WOS
 Biologia
 Geografia
 Chemia
 Fizyka
 Matematyka
 Podstawy przedsiębiorczości
 Technologia informacyjna
 Język polski
 Język obcy:
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
 Historia
 WOS
 Biologia
 Geografia
 Chemia
 Fizyka
 Matematyka
 Podstawy przedsiębiorczości
 Informatyka
* Od sesji jesiennej 2013 r. na egzaminach z zakresu gimnazjum będą obowiązywały wymagania opisane w „nowej” podstawie programowej kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17).

** Pierwsze egzaminy z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej odbędą się w sesji zimowej (luty) 2013 r. z języka polskiego, historii i WOS, pozostałe będą przeprowadzane od sesji jesiennej 2013 r.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

Do egzaminów eksternistycznych z zakresu : 

 • szkoły podstawowej dla dorosłych – dopuszcza się osobę, która nie ukończyła sześcioletniej szkoły podstawowej, albo osobę, która ukończyła klasę programowo niższą niż klasa VI ośmioletniej szkoły podstawowej; 
 • gimnazjum dla dorosłych – dopuszcza się osobę, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej; 
 • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową. 
 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dlazasadniczej szkoły zawodowej dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.


Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych, nie później niż na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, składa do OKE wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych (pobierz wniosek) wraz z kserokopią stron dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, który zawiera datę i miejsce urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL.

Do wniosku dołącza się odpowiednio: 

 • świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej albo indeks zawierający wpis potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych – jeśli zdający ubiega się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum, 
 • świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej – jeśli zdający ubiega się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego, 
 • świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej – jeśli zdający ubiega się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. 


Osoba niepełnosprawna, ubiegająca się o dostosowanie warunków i formy egzaminu do rodzaju niepełnosprawności, wraz z wnioskiem składa zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji.

Okręgowa komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego osoby, która złożyła wniosek. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych zostaje pisemnie poinformowana przez dyrektora OKE o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku zakwalifikowania osoby, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia deklaracji oraz dowodu wniesienia opłaty za zadeklarowane egzaminy lub wniosku o zwolnienie z opłaty. Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej składa dyrektorowi OKE:


Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu danego typu szkoły w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od daty rozpoczęcia pierwszej sesji egzaminacyjnej, do której ta osoba została dopuszczona, tzn. w ciągu sześciu kolejnych sesji egzaminacyjnych.

W uzasadnionych przypadkach osoba zdająca może ubiegać się o przedłużenie okresu zdawania egzaminów o dwie kolejne sesje. Wówczas składa ona stosowny wniosek do dyrektora OKE (pobierz wniosek o przedłużenie).

Osoba, która ponownie ubiega się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od upływu okresu zdawania egzaminów eksternistycznych, ma prawo złożyć wniosek do dyrektora OKE o zaliczenie poprzednio zdanych egzaminów eksternistycznych (pobierz wniosek o zaliczenie). 


FORMA EGZAMINU

Egzaminy eksternistyczne ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach edukacji mają wyłącznie formę pisemną. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający zadania różnego typu: 

 • zamknięte (wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, na dobieranie) 
 • oraz zadania otwarte (zadania z luką, krótkiej odpowiedzi, zdania rozszerzonej odpowiedzi).ORGANIZACJA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

Egzamin eksternistyczny z danego przedmiotu odbywa się w całym kraju tego samego dnia, o tej samej godzinie, a zdający otrzymują ten sam arkusz egzaminacyjny.

Egzaminy będą przeprowadzane dwa razy w ciągu roku szkolnego: w sesji jesiennej od 1 do 31 października oraz w sesji zimowej od 1 do ostatniego dnia lutego.

Harmonogram przeprowadzania egzaminów ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 dni przed rozpoczęciem sesji na stronie internetowej CKE – archiwum.cke.edu.pl.


ARKUSZE EGZAMINACYJNE

W arkuszach znajdują się zadania egzaminacyjne oraz miejsce na ich rozwiązanie. Przy każdym zadaniu jest zamieszczona informacja o maksymalnej liczbie punktów, którą można otrzymać za poprawne rozwiązanie zadania.

Pierwsza strona arkusza egzaminacyjnego zawiera instrukcję, którą należy przeczytać i podczas egzaminu stosować się do jej zaleceń.

Arkusze egzaminacyjne są kodowane zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym.

Prace egzaminacyjne sprawdzają, stosując jednolite w całym kraju kryteria oceniania, zewnętrzni egzaminatorzy wpisani do ewidencji okręgowych komisji egzaminacyjnych.


WYNIKI EGZAMINU

Wyniki egzaminu są komunikowane w skali stopni szkolnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Aby zdać egzamin z danego przedmiotu, należy otrzymać przynajmniej stopień dopuszczający, czyli uzyskać z egzaminu minimum 30% punktów.

Prace egzaminacyjne będą oceniane w punktach, które zostaną przeliczone na stopnie szkolne. Zasada przeliczenia punktów na oceny szkolne została podana w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych.

Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym przelicza się na  stopnie szkolne w następujący sposób:

 • 93%-100% pkt  – celujący (6)
 • 78%-92% pkt    – bardzo dobry (5)
 • 62%-77% pkt    – dobry (4)
 • 46%-61% pkt    – dostateczny (3)
 • 30%-45% pkt    – dopuszczający (2)
 • poniżej 30% pkt – niedostateczny (1)


Wszelkie informacje o egzaminach eksternistycznych można znaleźć na stronach internetowych Centralnej (CKE) i ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE). Pod zakładką „Egzaminy eksternistyczne” umieszczono zarówno informacje o wymaganiach egzaminacyjnych jak i informacje organizacyjne.

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie - archiwum.cke.edu.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku - www.oke.gda.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - www.oke.jaworzno.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie - www.oke.krakow.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży - www.oke.lomza.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi - www.komisja.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu - www.oke.poznan.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie - www.oke.waw.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu - www.oke.wroc.pl


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna    

footer2