Obrazek pełniący funkcję dekoracyjną

Slider

27 lutego 2017 r. rozpocznie się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (tzw. stary egzamin zawodowy)

27 lutego 2017 r. rozpocznie się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
(tzw. stary egzamin zawodowy)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (dla absolwentów szkół zawodowych, którzy rozpoczęli naukę przed 1 września 2012 r.) został zaplanowany w niach od 1 do 4 marca 2017 r.

Etap pisemny odbędzie się 27 lutego 2017 r. i do niego zostało zgłoszonych ok. 100 osób w 28 zawodach.

W dniu 28 lutego 2017 r. będzie mieć miejsce etap praktyczny dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych zawodach co technika. Do tego etapu zostało zgłoszonych ponad 190 osób w 38 zawodach, z których do najpopularniejszych należą: technik bezpieczeństwa
i higieny pracy, fototechnik, technik farmaceutyczny i technik rolnik.

Natomiast w dniach od 1 do 2 marca 2017 r. do etapu praktycznego przystąpią absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Do tego etapu zostało zgłoszonych 5 osób w 4 zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, rolnik oraz opiekun medyczny.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

  • etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
  • etapu praktycznego.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1)  z etapu pisemnego:

  • z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

2) z etapu praktycznego – co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół nastąpi w dniu 31 marca 2017 r