Obrazek pełniący funkcję dekoracyjną

Aktualności Slider

9 stycznia 2017 r. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (tzw. nowy egzamin zawodowy)

9 stycznia 2017 r. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (tzw. nowy egzamin zawodowy) dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r., absolwentów kwalifikacyjnych  kursów zawodowych oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego.  Część pisemna dla wszystkich zdających odbędzie się 12 stycznia, a w dniach 16 stycznia – 23 lutego odbywać  się będzie część  praktyczna wg harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 170 000 osób w 201 kwalifikacjach (z tego ponad 22 800 osób w 174 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a  do części praktycznej ponad 201 000 osób w 202  kwalifikacjach,  z których do  najpopularniejszych należą:

 • A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych w zawodzie technik logistyk
 • A.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodach technik ekonomista oraz technik rachunkowości
 • A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy w zawodzie technik usług kosmetycznych
 • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zawodach: technik dróg i mostów kolejowych, technik drogownictwa oraz technik budownictwa
 • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk
 • M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych
 • T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa
 • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Egzamin składa się z dwóch części – testu pisemnego (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz testu praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego (w czasie od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Warunki zdania egzaminu

 • część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
 • część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający  otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną  świadectw/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do szkół nastąpi w dniu 31 marca 2017 r.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE www.cke.edu.pl w zakładce EGZAMINY ZAWODOWE w zakładce „Nowy” egzamin zawodowy w dniu  12 stycznia ok. godz. 19:00.

CKE nie publikuje kryteriów oceniania ani przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie