Obrazek pełniący funkcję dekoracyjną

EFS

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej:

UDA.POWR.02.15.00-00-0002/15-01 z dnia 27 lutego 2017 r.

Okres trwania projektu:

‎01.05.2016 r. do 31.01.2019 r.

‎Cel szczegółowy PO WER: Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Celem projektu jest rozbudowanie obecnej bazy zadań poprzez stworzenie nowych zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zaangażowaniem pracodawców, którzy uczestniczyć będą w każdym etapie procesu (autorstwa, recenzowania oraz egzaminowania). Włączenie do obecnego modelu tworzenia zadań pracodawców będzie odpowiedzią na potrzeby gospodarki.

Efektem projektu będzie baza zawierająca 51 500 nowych zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Ogólny budżet projektu: 17 771 187,60 zł.

‎Wkład Funduszy Europejskich: 14 977 556,91 zł.

Ogłoszenie dla pracodawców

Centralna Komisja Egzaminacyjna poszukuje pracodawców do współpracy w realizacji projektu Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego, którego celem jest  stworzenie nowych zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zaangażowaniem pracodawców na każdym etapie procesu egzaminowania. Włączenie pracodawców w system opracowania, recenzowania zadań a także egzaminowania jest odpowiedzią na potrzeby gospodarki a możliwe jest dzięki wsparciu finansowemu EFS.
Wynagrodzenie za udział w projekcie w charakterze recenzentów zadań egzaminacyjnych zależne jest od ilości wykonanych recenzji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Hadrian
Ekspert ds. współpracy z pracodawcami
Projekt: Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego
Realizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
Telefon – 512 111 320
e-mail: malgorzata.hadrian cke-efs.pl

Ogłoszenie dla szkół i ośrodków egzaminacyjnych

Centralna Komisja Egzaminacyjna w związku z realizacją Projektu: Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), działanie 2.15 zaprasza szkoły i placówki do współpracy w próbnym zastosowaniu zadań wytworzonych w ramach ww. projektu.
W konkursie mogą wziąć udział szkoły i placówki, które przeprowadzają egzaminy zawodowe.
Szkoła i placówka w zgłoszeniu wskazuje kwalifikacje, w których gotowa jest przeprowadzić próbne zastosowanie. Spis kwalifikacji, w których można dokonywać zgłoszeń stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Do zadań szkoły lub placówki będzie należało w szczególności:
1)    przygotowanie i umożliwienie przeprowadzenia próbnego zastosowania zadań
w określonych kwalifikacjach;
2)    przedstawienie propozycji harmonogramu próbnego zastosowania zadań do egzaminu zawodowego Zamawiającemu;
3)    umożliwienie wskazanemu przez Zamawiającego egzaminatorowi udziału w próbnym zastosowaniu zadań;
4)    przygotowanie stanowiska i materiałów potrzebnych do wykonania zadań;
5)    wyznaczenia uczniów biorących udział w próbnym zastosowaniu;
6)    umożliwienie dostępu do platformy Redmine (komputer z dostępem do internetu) egzaminatorom i sędziom kompetentnym w celu pobrania i wysłania materiałów próbnego zastosowania zadań;
7)    wypełnienie dokumentacji próbnego zastosowania w ośrodku egzaminacyjnym, w tym protokołu potwierdzającego przeprowadzenie próbnego zastosowania;
8)    oddelegowanie jednej osoby do udziału w jednodniowym seminarium z zakresu metodologii próbnego zastosowania organizowanym przez Zamawiającego;
9)    odpowiednie zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Do zadań CKE będzie należało:
a)    przekazanie szkole lub placówce zadań oraz preliminarza kosztów materiałów oraz kosztów przygotowania stanowiska;
b)    pokrycie kosztów materiałów niezbędnych do przeprowadzenia próbnego zastosowania i przygotowania stanowiska zgodnie z preliminarzem;
c)    wyznaczenia egzaminatorów i sędziów kompetentnych do przeprowadzenia próbnego zastosowania.

Kryterium wyboru placówki lub ośrodka będzie możliwość przeprowadzenia próbnego zastosowania dla kilku kwalifikacji.
    Zgłoszenie proszę przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia na adres e-mail: maria.jackiewicz@cke-efs.pl podając nazwę szkoły/placówki i nazwy kwalifikacji w terminie do dnia 24 marca 2017 r.
Dodatkowych informacji udziela:
Maria Jackiewicz
Specjalista ds. próbnego zastosowania zadań
Projekt: Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego
Realizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
Telefon – 603 577 747
e-mail: maria.jackiewicz@cke-efs.pl

Dyspozycje dla ośrodków egzaminacyjnych