Obrazek pełniący funkcję dekoracyjną

EFS

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej:

UDA.POWR.02.15.00-00-0002/15-00 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Okres trwania projektu:

‎01.05.2016 r. do 31.01.2019 r.

‎Cel szczegółowy PO WER: Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Celem projektu jest rozbudowanie obecnej bazy zadań poprzez stworzenie nowych zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zaangażowaniem pracodawców, którzy uczestniczyć będą w każdym etapie procesu (autorstwa, recenzowania oraz egzaminowania). Włączenie do obecnego modelu tworzenia zadań pracodawców będzie odpowiedzią na potrzeby gospodarki.

Efektem projektu będzie baza zawierająca 51 500 nowych zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Ogólny budżet projektu: 17 264 220,92 zł.

‎Wkład Funduszy Europejskich: 14 550 285,39 zł.