Po co są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne z liceum ogólnokształcącgo?

Egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego przeprowadza się, aby ‎umożliwić ukończenie liceum ogólnokształcącego osobom dorosłym, które decydują się na ‎samodzielne przygotowanie do egzaminów. Po ukończeniu w trybie eksternistycznym liceum ‎ogólnokształcącego można przystąpić do egzaminu maturalnego.‎

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?‎

Przedmioty, które obowiązują na egzaminach eksternistycznych z zakresu liceum ‎ogólnokształcącego, to:‎

 1. język polski
 2. język obcy (jeden z następujących: angielski, ‎francuski, niemiecki, rosyjski)‎
 3. historia
 4. wiedza o społeczeństwie
 5. biologia
 6. geografia
 7. chemia
 8. fizyka
 9. matematyka
 10. informatyka
 11. podstawy przedsiębiorczości.
Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzaminy eksternistyczne?‎

Należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu. Osoba, która ‎zdała egzaminy eksternistyczne otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, ‎wydane przez komisję okręgową.‎

W jaki sposób przelicza się punkty uzyskane na egzaminie na stopnie szkolne?

Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym przelicza się na stopnie szkolne w ‎następujący sposób:‎

 1. od 93% do 100% pkt ‎– celujący (6)‎
 2. od 78% do 92% pkt – bardzo dobry (5)‎
 3. od 62% do 77% pkt – dobry (4)‎
 4. od 46% do 61% pkt – dostateczny (3)‎
 5. od 30% do 45% pkt ‎– dopuszczający (2)‎
 6. poniżej 30% pkt – niedostateczny (1)‎
Kiedy są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?‎

Sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy w roku:‎

 1. W sesji jesiennej od 1 do 31 października.
 2. W sesji zimowej od 1 do ostatniego dnia lutego.‎

Harmonogram egzaminów ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 dni przed ‎rozpoczęciem sesji na stronie internetowej CKE.‎

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminów?‎
Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ‎ogólnokształcącego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji ‎egzaminacyjnej (do końca lipca – sesja jesienna, do końca listopada – sesja zimowa) składa do ‎okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminów (pobierz wniosek) ‎wraz z kserokopią stron dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, który zawiera ‎datę i miejsce urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL. Do wniosku dołącza się ‎świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły ‎podstawowej.‎ OKE podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego ‎osoby, która złożyła wniosek. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku osoba ‎ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych zostaje pisemnie ‎poinformowana przez dyrektora OKE o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. W ‎przypadku zakwalifikowania osoby, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia ‎deklaracji oraz dowodu wniesienia opłaty za zadeklarowane egzaminy lub wniosku o ‎zwolnienie z opłaty. ‎ Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji ‎egzaminacyjnej (do końca sierpnia – sesja jesienna, do końca grudnia – sesja zimowa) składa ‎dyrektorowi OKE:‎
 1. Deklarację zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji ‎egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy (Pobierz deklarację)‎.
 2. Dowód wniesienia opłaty za egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których ‎zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, albo wniosek o zwolnienie z opłat (pobierz wniosek o zwolnienie).‎
Gdzie można uzyskać informację o opłatach za egzaminy eksternistyczne?‎

Informacji o aktualnie obowiązujących opłatach udzielają okręgowe komisje egzaminacyjne.‎‎

Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystępować do egzaminu, który będzie dostosowany do ich potrzeb i możliwości?‎

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminów eksternistycznych – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 1. niewidomym
 2. słabowidzącym
 3. niesłyszącym
 4. słabosłyszacym
 5. z niepełnosprawnością ruchową
 6. z afazją
 7. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 8. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 9. chorym lub niepełnosprawnym czasowo, w tym czasowo niesprawnym ruchowo.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

Osoba ubiegająca się o dostosowanie warunków i formy egzaminu do rodzaju ‎niepełnosprawności wraz z wnioskiem składa zaświadczenie lekarskie potwierdzające ‎występowanie dysfunkcji.‎

W ilu sesjach należy zdać egzaminy?

Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu danego typu ‎szkoły w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od daty rozpoczęcia pierwszej sesji ‎egzaminacyjnej, do której ta osoba została dopuszczona, tzn. w ciągu sześciu kolejnych sesji ‎egzaminacyjnych. W uzasadnionych przypadkach osoba zdająca może ubiegać się ‎o przedłużenie okresu zdawania egzaminów o dwie kolejne sesje. Wówczas składa ona ‎wniosek do dyrektora OKE (pobierz wniosek o przedłużenie). Osoba, która ponownie ubiega ‎się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu danego typu szkoły dla ‎dorosłych, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od upływu okresu zdawania egzaminów ‎eksternistycznych, ma prawo złożyć wniosek do dyrektora OKE o zaliczenie poprzednio ‎zdanych egzaminów eksternistycznych (pobierz wniosek o zaliczenie).‎

W jakiej formie są przeprowadzane egzaminy?

Egzaminy eksternistyczne mają formę pisemną. Zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny ‎zawierający zadania różnego typu:‎

 1. Zamknięte (wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, na dobieranie)‎.
 2. Zadania otwarte (zadania z luką, krótkiej odpowiedzi, zdania rozszerzonej ‎odpowiedzi).‎

W arkuszu znajdują się zadania egzaminacyjne oraz miejsce na ich rozwiązanie. Przy każdym ‎zadaniu jest zamieszczona informacja o maksymalnej liczbie punktów, którą można otrzymać ‎za poprawne rozwiązanie zadania. Pierwsza strona arkusza egzaminacyjnego zawiera ‎instrukcję, którą należy przeczytać i podczas egzaminu stosować się do jej zaleceń. Arkusze są ‎kodowane zgodnie z instrukcją.‎

Gdzie są publikowane przykładowe arkusze egzaminacyjne?‎

Przykładowe arkusze egzaminacyjne są zamieszczone w informatorach o egzaminach eksternistycznych, które są dostępne na stronach internetowych Centralnej (CKE) i ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE).

Gdzie można znaleźć informacje o egzaminach eksternistycznych?‎
Informacje o egzaminach eksternistycznych można znaleźć na stronach internetowych ‎Centralnej (CKE) i ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE). Pod zakładką ‎‎„Egzaminy eksternistyczne” umieszczono informacje o wymaganiach egzaminacyjnych oraz ‎informacje organizacyjne. ‎
 1. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – www.cke.edu.pl
 2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku – www.oke.gda.pl
 3. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie – www.oke.jaworzno.pl
 4. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – www.oke.krakow.pl
 5. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – www.oke.lomza.pl
 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi – www.komisja.pl
 7. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu – www.oke.poznan.pl
 8. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – www.oke.waw.pl
 9. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu – www.oke.wroc.pl