Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

 1. Absolwentów techników z lat 2005/2006 - 2014/2015.
 2. Absolwentów LO z lat 2004/2005 - 2013/2014.
 3. Osób, które do roku szkolnego 2015/2016 włącznie uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych‎.

Informacja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/2018, jest dostępna tutaj.

Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane?

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 1. ‎Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
 2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎.
 3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji. ‎

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania określone dla każdego przedmiotu w standardach wymagań ‎egzaminacyjnych.‎

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:‎

 1. dwóch egzaminów w części ustnej
 2. trzech egzaminów w części pisemnej. ‎

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

‎Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej,
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.‎
‎Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego?

Zdający może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż sześciu przedmiotów ‎dodatkowych. ‎

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 1. biologia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 2. chemia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 3. filozofia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 4. fizyka i astronomia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 5. geografia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 6. historia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 7. historia muzyki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 8. historia sztuki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 9. informatyka (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 10. język angielski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 11. język francuski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 12. język hiszpański (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 13. język niemiecki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 14. język rosyjski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 15. język włoski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
 18. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
 19. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
 20. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
 21. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
 22. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 23. język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
 24. matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 25. wiedza o społeczeństwie (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
 26. wiedza o tańcu (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

W części ustnej:‎

 1. język angielski (bez określania poziomu)‎
 2. język francuski (bez określania poziomu)‎
 3. język hiszpański (bez określania poziomu)‎
 4. język niemiecki (bez określania poziomu)‎
 5. język rosyjski (bez określania poziomu)‎
 6. język włoski (bez określania poziomu)‎
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
 12. język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowe informacje ‎można znaleźć w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego (aneks).‎

Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego, jakich ‎przedmiotów uczeń uczył się w szkole?

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego).‎

Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z poszczególnych ‎przedmiotów?

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 1. Informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów.
 2. Aarkuszach egzaminacyjnych z lat ubiegłych.‎
Jaką formę będzie miała część ustna egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego?

Część ustna egzaminu z wymienionych wyżej języków ma formę prezentacji. Egzamin ‎trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:‎

 1. ‎W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. ‎Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub ‎odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu ‎przeznaczonego na prezentację tematu. ‎
 2. Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem ‎przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego ‎tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii.
Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny w 2018 r.?

Sesja główna – od 4 do 25 maja 2018 r.‎

 1. Część ustna z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 9 do 22 maja.
 2. Część ustna z języków obcych nowożytnych – od 5 do 25 maja.
 3. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Sesja dodatkowa – od 4 do 20 czerwca 2018 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 9 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 czerwca.

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa – od 21 do 22 sierpnia 2018 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 21 do 22 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 21 sierpnia‎.

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w dyrektora CKE.

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?‎
 1. Do 7 lutego 2018 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwenci technikum, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2017 r. (załącznik 1d_S - plik "załączniki").
 2. Do 29 grudnia 2017 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwenci technikum, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1d_S i załącznik 2).
 3. Do 29 grudnia 2017 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
  1. absolwenci liceum, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwenci technikum, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1e_S),
  2. osoby, które ukończyły LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (załącznik 1e_S).
 4. Osoba składająca deklarację otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 5. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.
Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?

Egzamin maturalny jest odpłatny dla:

 1. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok).
  1. Przykład 1: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2013 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2014 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2015 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2018 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  2. Przykład 2: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2018 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
 2. absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005–2017) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji – jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu maturalnego w 2018 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie – egzamin taki jest odpłatny.
  1. Przykład 3: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2018 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  2. Przykład 4: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2018 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

Uwaga:

 1. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 2. Kserokopię dowodu wniesienia opłaty za egzamin należy złożyć wraz z deklaracją.

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Czy laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie ‎maturalnym specjalne uprawnienia?

Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎

Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystąpić do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz ‎możliwości?

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 1. niesłyszącym
 2. słabosłyszącym
 3. niewidomym
 4. słabowidzącym
 5. z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
 6. z afazją
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 8. z chorobami przewlekłymi
 9. chorym lub niesprawnym czasowo
 10. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 11. z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 12. które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 13. które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 14. z zaburzeniami komunikacji językowej.
 15. o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

Jakie informacje znajdą się na świadectwie maturalnym? Kiedy świadectwo jest ‎wydawane?
 1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎
 2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów będą przedstawiane jako procent uzyskanych punktów.‎‎
 3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎
 4. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2018 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 3 lipca 2018 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2018 r.