Kto może przystąpić do „starego” egzaminu zawodowego?

„Stary” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 ‎września 2012 r. i będzie przeprowadzany do roku szkolnego 2016/2017 . Po tym terminie, ‎zdający mogą przystąpić do „nowego” egzaminu zawodowego.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów:

 1. zasadniczych szkół zawodowych,
 2. techników,
 3. techników uzupełniających,
 4. szkół policealnych.‎
Co sprawdza „stary” egzamin zawodowy?
‎„Stary” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą ‎oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. Zakres wiadomości i umiejętności został ustalony w standardach wymagań będących ‎podstawą przeprowadzania egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory ‎dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.
Kiedy przeprowadzany jest „stary” egzamin zawodowy?

 Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy ‎uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w styczniu 2015 r. egzamin odbędzie się w ‎poniższych terminach:‎

Etap pisemny

‎12 stycznia 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół ‎prowadzących kształcenie zawodowe.

Etap praktyczny

Od 13 do 14 stycznia 2015 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i ‎szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika od 22 do 31 stycznia 2015 r. – dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół ‎policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły ‎zawodowe.

Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy ‎uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu egzamin 2015 r. ‎odbędzie się w poniższych terminach:‎

Etap pisemny

‎15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół ‎prowadzących kształcenie zawodowe.

Etap praktyczny

Od 16 do 19 czerwca 2015 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i ‎szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i ‎szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze ‎szkoły zawodowe.

Do kiedy można się zgłosić na egzamin?

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia do 30 września roku szkolnego w ‎którym zamierzają przystąpić do egzaminu (jeśli przystępują w sesji styczniowej) lub do 20 ‎grudnia (jeśli przystępują w sesji czerwcowej).‎

Jak wygląda „stary” egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy składa się z etapu pisemnego i etapu praktycznego.‎

Jak wygląda etap pisemny?

Etap pisemny trwa 120 minut i składa się z dwóch części:‎

 1. części pierwszej – 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla ‎zawodu,‎
 2. części drugiej – 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z ‎zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.‎

Wszystkie zadania są zadaniami zamkniętymi, zawierającymi cztery odpowiedzi do ‎wyboru, z których tylko jedna ‎odpowiedź jest prawidłowa.

Jak wygląda etap praktyczny?‎

Etap praktyczny trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut i w zależności od ‎zawodu polega na:

 1.  Wykonaniu zadania egzaminacyjnego‎.
 2. ‎Opracowaniu projektu realizacji określonych prac‎.
 3. ‎Opracowaniu projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na ‎stanowisku egzaminacyjnym .

Czas trwania etapu praktycznego dla danego zawodu określony ‎jest w informatorze.
‎ ‎
Dodatkowo, na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 15 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego.‎

Czy za przystąpienie do egzaminu jest pobierana opłata?‎

Egzamin jest bezpłatny.

Czy laureatom i finalistom olimpiad i turniejów przysługuje zwolnienie z egzaminu ‎zawodowego?

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje ‎zawodowe i na dyplomie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.‎

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego.

Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystąpić do „starego” egzaminu zawodowego, który będzie dostosowany do ich ‎potrzeb oraz możliwości?

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 1. ‎niesłyszącym ‎
 2. słabosłyszącym
 3. niewidomym ‎
 4. słabo widzącym
 5. z upośledzeniem umysłowym
 6. ‎z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.
.‎

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, należy uzyskać:‎

 1. z etapu pisemnego – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z części I oraz ‎co najmniej 30% z części II, oraz
 2. z etapu praktycznego – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu?

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje ‎dyplom ‎potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, wydany przez komisję okręgową. ‎

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎‎Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który ‎stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze ‎zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.