archiwum

Informatory o sprawdzianie do roku szkolnego 2013/2014

Informatory są podstawowym źródłem informacji o sprawdzianie. Adresowane są przede wszystkim do uczniów i mają być ich przewodnikiem ułatwiającym przygotowanie się do sprawdzianu.

W informatorze o sprawdzianie zostały zamieszczone lub opisane:

  • podstawy prawne regulujące przeprowadzenie sprawdzianu,
  • forma i struktura sprawdzianu,
  • standardy wymagań z objaśnieniami dla uczniów,
  • przykładowe zestawy zadań z opisami sprawdzanych umiejętności z kluczem odpowiedzi do zadań.

Uzupełnieniem podstawowej wersji informatora jest Aneks przeznaczony dla uczniów ze ‎specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz ‎przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 z ‎późn. zm.) informatory opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami ‎egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna nie później niż do dnia 31 ‎sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

Zachowują ważność informatory o sprawdzianie w 2005 r. w językach mniejszości narodowych. Należy w nich jedynie uwzględnić zmiany wynikające z nowelizacji aktów prawnych.

Pliki do pobrania: