archiwum

Standardy

Podstawę do przeprowadzenia sprawdzianu stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych. Wykaz standardów powstał w wyniku wnikliwej analizy Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. Poprzez zabiegi interpretacyjne przełożono zapisy dotyczące celów edukacyjnych, zadań ogólnych szkoły, treści nauczania i osiągnięć uczniów na standardy wymagań szczegółowo określające pożądane umiejętności ucznia kończącego sześcioletnią szkołę podstawową. Standardy pogrupowano w pięć ponadprzedmiotowych kategorii:

  • czytanie,
  • pisanie,
  • rozumowanie,
  • korzystanie z informacji,
  • wykorzystywanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie).

Pisemna forma sprawdzianu wprowadza ograniczenie niepozwalające ująć w wykazie słuchania i mówienia. Należy koniecznie zadbać, aby te kategorie umiejętności doceniać w procesie kształcenia i eksponować w sprawdzaniu wewnątrzszkolnym. Standardy wymagań egzaminacyjnych ogłoszone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020 z późn. zm.).